پیام رئیس هیئت مدیره

پیام مدیر عامل

با یاری خداوند متعال شرکت آفاق اندیشان دانش پویا با هدف پیشبرد علم و صنعت در کشور عزیزمان و توسعه دانش نوین و فناوری های جدید روی کار آمد تا  با برپایی رویدادهای علمی، برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی شاهد پیشرفت روزافزون دانش و فناوری، توسعه کسب و کار، کارآفرینی علمی و عملی و اشتغال زایی در کشور باشیم.
رحیم شفیعی باویل علیائی