حامیان ما

حامیان طلایی

ردیف نام شرکت/ مؤسسه لوگو
1 شرکت صنایع غذایی آریسان تام زرین تبریز
2 شرکت تسهیل گستر

حامیان نقره ایی

ردیف نام شرکت/ مؤسسه لوگو
1 انجمن علمی دانشجویی دانشگاه دامپزشکی

حامیان برنزی

ردیف نام شرکت/ مؤسسه لوگو
1 Biotech Research Center