فعالیت ها

برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی

برگزاری های سخنرانی های علمی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

برگزاری کارگاه های علمی تخصصی

برگزاری دوره های ویژه کاربردی